Labor law

Advokatfirmaet Elden DA provides extensive advisory services and the handling of disputes in connection with labour relationships.
Our specialist industrial relations legislation group encompasses lawyers who are specialists in this area.

Read more

We assist labour unions, private persons and companies in matters relating to industrial relations legislation. Our main focus is on contributing to achieving good and acceptable solutions at the lowest possible level of conflict, but also assists our clients in the pursuance of legal actions.

More on labor law

Arbeidsavtaler

En arbeidsavtale skal inngås skriftlig og senest innen en måned etter arbeidsforholdets begynnelse. Arbeidsgiver skal utforme et forslag til avtale som arbeidstager skal få vurdere før signering. Arbeidstager har i denne prosessen rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller advokat.

See specialists

Oppsigelse og avskjed

Enhver oppsigelse må i henhold til Arbeidsmiljøloven bygge på et saklig grunnlag. Dette grunnlaget kan gjelde forhold på både arbeidsgivers- og arbeidstagers side. Vurderingene av om en oppsigelse bygger på saklig grunnlag er ofte svært sammensatt hvor spørsmål om alvorlighet, skyldgrad og partenes behov må vektes i forhold til hverandre. En oppsigelsessak vil ha alvorlige konsekvenser for partene og advokatbistand vil ofte være nødvendig for å løse saken i minnelighet, eller for å få en endelig avklaring i domstolene.

See specialists

Prosedyre

Advokatfirmaet Elden DA er et prosedyreorientert firma. Våre advokater opptrer jevnlig i domstolene, og vi kan derfor tilby spesialkompetanse på dette området. Vår erfaring er at spesialkompetanse på både arbeidsrett og prosedyre er nødvendig for å oppnå et optimalt resultat i retten.

See specialists

Sluttpakke

Kjernen i en sluttpakke vil normalt være et sluttvederlag, og innebærer en kompensasjon i form av pengeutbetaling uten sammenheng med arbeidstagers ytelse gjennom videre arbeidsinnsats. Sluttpakke vil imidlertid også kunne innebære avtale om andre ytelser som eksempelvis fortsettelse av frynsegoder, jobbsøkerkurs eller annet.

See specialists

Tariffavtale

Tariffavtalene har stor betydning for arbeidslivet i Norge. I tariffavtalene regulerer blant annet lønnsspørsmål, arbeidstid, forhandlingsrett, arbeidskamp etc. Tariffavtalene inngås enten mellom to fagorganisasjoner, eller mellom en fagorganisasjon og en eller flere arbeidsgivere. Tariffavtalene er bindende for alle parter og kan ikke fravikes ved avtale.

See specialists

Virksomhetsoverdragelse

I korte trekk innebærer en virksomhetsoverdragelse at hele, eller deler av en virksomhet overføres til en ny arbeidsgiver. Man taler ofte om at det overføres en identifiserbar enhet, og overdragelsen omfatter gjerne både arbeidstakere, produksjonsutstyr m.m. For at det aktuelle skal anses som en virksomhetsoverdragelse i lovens forstand er det et moment at den overdratte virksomhet "bevarer sin identitet" etter overdragelsen.

See specialists

Yrkesskade

Dersom du er påført en yrkesskade kan ditt tap kompenseres både gjennom ytelser fra det offentlige og gjennom den yrkesskadeforsikring din arbeidsgiver har tegnet. Er du ansatt i stat eller kommune kan skaden også være dekket av ytelser fastsatt i tariffavtale. Det er i alle saker viktig at skaden meldes til både NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet så snart som mulig.

See specialists

Our specialists


Anders Brosveet

Lawyer Oslo 920 35 100 anders.brosveet@elden.no Read more

Thomas Randby

Lawyer Oslo 928 03 013 thomas.randby@elden.no Read more

Bjørn Rudjord

Lawyer Oslo 926 06 062 bjorn.rudjord@elden.no Read more

Lars Christian Sunde

Lawyer Oslo 975 07 550 l.c.sunde@elden.no Read more

Håkon Juell Hassel

Lawyer Oslo 936 86 169 h.j.hassel@elden.no Read more

Marion Haaland

Lawyer Oslo 920 20 771 marion.haaland@elden.no Read more

Per Magne Kristiansen

Lawyer Bergen 46501577 p.m.kristiansen@elden.no Read more

Hugo Rolf Hansen

Lawyer Oslo 915 45 671 h.r.hansen@elden.no Read more

Sindre Reimers Rising

Lawyer Oslo 920 10 313 s.r.rising@elden.no Read more

Max Henrik Jespersen

Lawyer Oslo 932 31 374 m.h.jespersen@elden.no Read more

Svein Kjetil Svendsen

Lawyer Stavanger 450 20 572 s.k.svendsen@elden.no Read more

Bjørn Kvernberg

Lawyer Stavanger 952 41 212 bjorn.kvernberg@elden.no Read more

Arnt Angell

Lawyer Oslo 916 46 005 arnt.angell@elden.no Read more

Marte Sandengen

Lawyer Bergen 405 57 974 marte.sandengen@elden.no Read more

Geir Michael Enberg Jesinsky

Lawyer Sandefjord 992 66 889 g.m.jesinsky@elden.no Read more